Uitnodiging ALV 23 juni 2020

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op 23 juni 2020 in de Molenwiek Woerden

Door: Lize van der Meer op 04/06/2020 om 08:08:56

Beste leden, beste ouders,

Het bestuur van Dance Academy Woerden nodigt jullie uit voor de Algemene Leden Vergadering. De vergadering wordt gehouden op dinsdag 23 juni 2020 in basisschool De Molenwiek, Stromenlaan 145 in Woerden en begint om 20.30 uur. Vanwege de Coronamaatregelen kunnen, helaas, maar 30 personen aanwezig zijn. Wij zijn dan ook genoodzaakt om jullie te vragen je aanwezigheid aan ons door te geven. Aanmelden voor deze ALV kan tot uiterlijk 19 juni aanstaande via penningmeester@danceacademywoerden.nl 
Tot de vergadering hebben toegang alle leden alsmede de wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden.

Indien er in de vergadering voorstellen in stemming worden gebracht mag ieder lid of één wettelijk vertegenwoordiger van een jeugdlid één stem uitbrengen. Jeugdleden uit één gezin worden geacht één en dezelfde vertegenwoordiger te hebben.
Voorstel agenda Algemene Leden Vergadering Dance Academy Woerden 23 juni 2020
 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen van de notulen van de vorige jaarlijkse algemene vergadering (11 juni 2019)
 4. Mededelingen en inkomende stukken
 5. Jaarverslag en Financieel verslag van het bestuur
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Vaststellen financieel verslag boekjaar 2019 
 8. Vaststellen contributies seizoen 2020-2021
 9. Vaststellen van de begroting boekjaar 2020
 10. Bestuurstermijnen en vaststellen -formatie
 11. Leden van de kascommissie
 12. Rondvraag
 13. Sluiting
Wij zien jullie graag 23 juni.

Met vriendelijke groet,
Dance Academy Woerden
Maaike van Brienen, voorzitter